องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
หมู่ที่ ๖ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ๖๓๑๓๐
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙-๗๑๓๗ โทรสาร ๐-๕๕๕๙-๗๑๓๗
E-mail : yokkrabat@hotmail.com Website : www.yokkrabat.com
facebook:www.facebook.com/yokkrabat