อบต.ยกกระบัตรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม